Basketball v JBSBasketball v Lutheran NorthBasketball v Lutheran SouthBasketball v WCAHockey Team & IndividualHockey v ClaytonHockey v MICDSWrestling Invitational