Basketball Senior NightBasketball v JBSBasketball v Lutheran NorthBasketball v MICDSBasketball v WCAHockey Team & IndividualHockey v KirkwoodHockey v MICDSWrestling Invitational