Hockey v ClaytonHockey Senior Night v LadueHockey v MICDSHockey v SeckmanBasketball v LadueBasketball v MICDSBasketball Team v John Burroughs and TEAMHockey v Webster