Basketball v PrincipiaBasketball v MICDSHockey v Parkway WestHockey v Francis HowellHockey v MICDSWrestling Senior NightHockey v ClaytonBasketball v WestminsterHow to Succeed In BusinessBasketball v Lutheran SouthBasketball Districts v WCA